Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Долни чифлик
Дата на публикуване 12-08-2022
Дата на съгласуване 18-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
4871000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 1500
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 2 2000
483260000-9 Софтуерни пакети за картография 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 0 0
48823000-3 Файлови сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 0 0
48820000-2 Сървъри 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 0 0
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 0 0
3023400-8 Носители за съхраняване на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 5 500
2025 / Прогнози 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 0 0
302100000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 2000
72710000-5 Услуги, свързани с локални мрежи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 1 3000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не