Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Долни чифлик
Дата на публикуване 19-08-2022
Дата на съгласуване 18-08-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: