Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Драгоман
Дата на публикуване 19-09-2022
Дата на съгласуване 19-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48700000-5 Софтуерни пакети за обслужващи цели 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
79000000-4 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 4300
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 9050
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 40600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 46 2150
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 500
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 550
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20500
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3500
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3100
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 380 500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 69 4000
50610000-4 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 5500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да