Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за енергийно и водно регулиране
Дата на публикуване 21-09-2022
Дата на съгласуване 16-09-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 47700
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 20000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 2000
30211400-5 Компютърни конфигурации 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 20000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 16000
48820000-2 Сървъри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 80000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 47000
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 11 1000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 6 42000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 7000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не