Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Дата на публикуване 06-10-2022
Дата на съгласуване 06-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: