Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 07-10-2022
Дата на съгласуване 07-10-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: