Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Дата на публикуване 08-11-2022
Дата на съгласуване 03-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: