Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Дата на публикуване 28-11-2022
Дата на съгласуване 25-11-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: