Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Дата на публикуване 19-12-2022
Дата на съгласуване 19-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: