Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Аксаково
Дата на публикуване 21-12-2022
Дата на съгласуване 20-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: