Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 03-01-2023
Дата на съгласуване 22-12-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: