Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Драгоман
Дата на публикуване 12-04-2021
Дата на съгласуване 24-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 830
2023 / Прогнози 1 830
2024 / Прогнози 1 830
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 8500
2023 / Прогнози 1 8500
2024 / Прогнози 1 8500
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 37500
2023 / Прогнози 1 37500
2024 / Прогнози 1 37500
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 650
2023 / Прогнози 1 650
2024 / Прогнози 1 650
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7500
2023 / Прогнози 1 7500
2024 / Прогнози 1 7500
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 1000
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 300
2023 / Прогнози 10 300
2024 / Прогнози 10 300
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 20400
2023 / Прогнози 1 20400
2024 / Прогнози 1 20400
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 4800
2023 / Прогнози 4 4800
2024 / Прогнози 4 4800
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 880
2023 / Прогнози 2 880
2024 / Прогнози 2 880
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 2400
2023 / Прогнози 4 2400
2024 / Прогнози 4 2400
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 350 700
2023 / Прогнози 350 700
2024 / Прогнози 350 700
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 70 3600
2023 / Прогнози 70 3600
2024 / Прогнози 70 3600
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не