Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кайнарджа
Дата на публикуване 12-10-2020
Дата на съгласуване 09-10-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1000
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 730
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 540
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 19220
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3280
64220000-4 Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 23650
50324000-2 Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 500
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2200
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3950
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 9300
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4370
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4108
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 11150
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 500
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 12 8100
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1950
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1100
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 2 1000
32410000-0 Локална мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 500
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 12750
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 29 21500
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 101 30200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 2800
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 3 4400
30216000-6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да