Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Дата на публикуване 20-10-2020
Дата на съгласуване 15-10-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3510
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 2840
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 30000
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 42000
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 1100000
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 250
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 4 200
48731000-1 Софтуерни пакети за защита на файлове 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 3200
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да