Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стралджа
Дата на публикуване 09-07-2021
Дата на съгласуване 19-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213200 таблети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3000
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 15944
2023 / Прогнози 5 15944
2024 / Прогнози 6 16040
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 0 4000
2024 / Прогнози 1 4500
30125000-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5460
2023 / Прогнози 4 5460
2024 / Прогнози 5 5460
72266000-7 Консултански услуги, свързани със софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 6 6330
2023 / Прогнози 5 6330
2024 / Прогнози 6 6330
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 4000
2023 / Прогнози 1 4000
2024 / Прогнози 1 4000
30200000-1 компютърно оборудване и принадлежности 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 4 9200
2023 / Прогнози 4 9200
2024 / Прогнози 4 7200
72320000-4 Услуги, свързани с бази данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 5000
2023 / Прогнози 1 5000
2024 / Прогнози 1 5000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 900
2023 / Прогнози 1 900
2024 / Прогнози 1 900
30232110-8 Лазерни принтери 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 250
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 200
2023 / Прогнози 1 200
2024 / Прогнози 1 200
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 220
2023 / Прогнози 1 220
2024 / Прогнози 1 220
72411000–4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600
2023 / Прогнози 1 600
2024 / Прогнози 1 600
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 300
2023 / Прогнози 2 300
2024 / Прогнози 2 300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не