Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита на конкуренцията
Дата на публикуване 12-07-2021
Дата на съгласуване 02-03-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 0 733000
2023 / Прогнози 0 0
2024 / Прогнози 0 0
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 3700
2023 / Прогнози 1 3700
2024 / Прогнози 1 3700
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 6300
2023 / Прогнози 2 6300
2024 / Прогнози 2 6300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да