Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Дата на публикуване 23-09-2020
Дата на съгласуване 15-09-2020
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 0 0
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 5500
72263000-6 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 7200
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 1 4600
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 35 2200
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 11 5500
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 10 1000
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 7 5000
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 6 5000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2021 / Прогнози 52 79900
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не