Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Държавен фонд "Земеделие"
Дата на публикуване 13-10-2021
Дата на съгласуване 08-10-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 420 22500
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 220000
72420000-0 Услуги по интернет разработка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 60000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2500000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 600000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500000
48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 944000
30210000-4 Машини за обработване на данни (хардуер) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 500000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 500000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 450 800000
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 200000
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 260000
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1500 400000
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 300000
48451000-4 Софтуерни пакети за планиране ресурсите в предприятието 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 50000
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 30 200000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да