Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Дата на публикуване 01-12-2021
Дата на съгласуване 30-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: