Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 28-02-2022
Дата на съгласуване 29-09-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 501 66520
2023 / Прогнози 501 66520
2024 / Прогнози 501 66520
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 7 1354
2023 / Прогнози 7 1354
2024 / Прогнози 7 1354
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 66 2519
2023 / Прогнози 66 2519
2024 / Прогнози 66 2519
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 140 88258
2023 / Прогнози 140 88258
2024 / Прогнози 140 88258
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 20 2756
2023 / Прогнози 20 2756
2024 / Прогнози 20 2756
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 10 10000
2023 / Прогнози 10 10000
2024 / Прогнози 10 10000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 732 22586
2023 / Прогнози 732 22586
2024 / Прогнози 732 22586
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не