Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Иваново
Дата на публикуване 02-03-2022
Дата на съгласуване 15-11-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 8000
2023 / Прогнози 5 8000
2024 / Прогнози 5 8000
30232000-4 Периферни устройства 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 2000
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 2000
2023 / Прогнози 2 2500
2024 / Прогнози 2 2500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не