Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Роман
Дата на публикуване 21-03-2022
Дата на съгласуване 12-05-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
50312600-1 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 7000
2023 / Прогнози 1 7500
2024 / Прогнози 1 8000
72267000-3 Абонаментна поддръжка на софтуер и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 14000
2023 / Прогнози 1 14000
2024 / Прогнози 1 14000
30213300-6 Програмни продукти и лицензи за ПП 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 10000
2023 / Прогнози 1 10000
2024 / Прогнози 1 10000
30213300-7 Придобиване на компютри и хардуер 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 1 12000
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не