Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Дата на публикуване 22-03-2022
Дата на съгласуване 22-03-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 39000
2024 / Прогнози 1 39000
2025 / Прогнози 1 39000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 700
2024 / Прогнози 1 700
2025 / Прогнози 1 700
48771000-3 Обслужващи софтуерни пакети с общо предназначение 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 30 8800
2024 / Прогнози 30 8800
2025 / Прогнози 30 8800
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10200
2024 / Прогнози 1 10200
2025 / Прогнози 1 10200
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1200
2025 / Прогнози 1 1200
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 5800
2024 / Прогнози 4 5800
2025 / Прогнози 4 5800
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 54 15000
2024 / Прогнози 54 15000
2025 / Прогнози 54 15000
48624000-8 Софтуерни пакети, представляващи операционна система за персонален компютър (PC) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
2025 / Прогнози 10 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не