Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Кубрат
Дата на публикуване 23-09-2022
Дата на съгласуване 04-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 10 5000
2024 / Прогнози 10 5000
2025 / Прогнози 16 6000
48300000-1 Софтуерни пакети за създаване на документи, чертаене и обработка на изображения 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2500
2024 / Прогнози 1 2500
2025 / Прогнози 1 3000
48000000-8 Софтуерни пакети и информационни системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 13 18500
2024 / Прогнози 13 18500
2025 / Прогнози 13 18500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да