Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за защита от дискриминация
Дата на публикуване 11-04-2022
Дата на съгласуване 05-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 36000
2024 / Прогнози 1 36000
2025 / Прогнози 1 36000
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 75 36000
2024 / Прогнози 47 36000
2025 / Прогнози 52 36000
72410000-7 Услуги на доставчици 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 17 11440
2024 / Прогнози 17 11440
2025 / Прогнози 14 11440
30230000-0 Компютърно оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 5200
2024 / Прогнози 2 5200
2025 / Прогнози 2 5200
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1600
2024 / Прогнози 2 1600
2025 / Прогнози 2 1600
72500000-0 Услуги свързани с използване на компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 12 14400
2024 / Прогнози 12 14400
2025 / Прогнози 12 14400
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не