Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Якоруда
Дата на публикуване 14-04-2022
Дата на съгласуване 02-08-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 2 700
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 3 3000
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Прогнози 5 5000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Да