Статус Отказ да се съгласува по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Якоруда
Дата на публикуване 14-04-2022
Дата на съгласуване 13-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 3500
2024 / Прогнози 4 4000
2025 / Прогнози 4 4500
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не