Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Венец
Дата на публикуване 29-04-2022
Дата на съгласуване 29-04-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 8000
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1218
2024 / Прогнози 0 0
2025 / Прогнози 0 0
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 8015
2024 / Прогнози 2 9000
2025 / Прогнози 2 9000
72200000-7 Програмиране и софтуерни консултантски услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 13300
2024 / Прогнози 2 13500
2025 / Прогнози 2 13500
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3648
2024 / Прогнози 1 3700
2025 / Прогнози 1 3700
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 4900
2024 / Прогнози 2 5000
2025 / Прогнози 2 5000
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 2300
2024 / Прогнози 3 2300
2025 / Прогнози 3 2300
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не