Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 17-05-2022
Дата на съгласуване 10-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: