Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на вътрешните работи
Дата на публикуване 19-05-2022
Дата на съгласуване 19-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: