Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Лом
Дата на публикуване 19-05-2022
Дата на съгласуване 19-05-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 4 45000
2024 / Прогнози 4 45000
2025 / Прогнози 4 45000
72511000-0 Услуги, свързани със софтуерни продукти за управление на мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 15000
2024 / Прогнози 1 15000
2025 / Прогнози 1 15000
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 6000
2024 / Прогнози 1 6000
2025 / Прогнози 1 6000
50323100-6 Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
50312300-8 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 2500
2024 / Прогнози 100 2500
2025 / Прогнози 100 2500
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
2025 / Прогнози 1 12000
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 50 2000
2024 / Прогнози 1 2000
2025 / Прогнози 1 2000
72800000-8 Услуги по компютърен одит и компютърно тестване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 2900
2024 / Прогнози 1 2900
2025 / Прогнози 1 2900
72710000-0 Услуги, свързани с локални мрежи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
2025 / Прогнози 1 12000
72540000-2 Услуги,свързани с увеличаване на възможностите на компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 3000
2024 / Прогнози 1 3000
2025 / Прогнози 1 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не