Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Попово
Дата на публикуване 09-06-2022
Дата на съгласуване 07-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: