Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стражица
Дата на публикуване 17-06-2022
Дата на съгласуване 16-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: