Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Име на документа Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование"
Дата на публикуване 18-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 31-03-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: