Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Име на документа Дейност 4 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации" Дейност 5 "Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване" в рамките на проект: BG05SFOP001-1.017 "Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование"
Дата на публикуване 18-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 31-03-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение • Подобряване на дейността на НАЦИД чрез създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри в областта на висшето образование;
• Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните, и оптимизация на тяхната организация;
• Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
• Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/2
План за изпълнение:
681 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки. Дейности 4 и 5 от проекта ще бъдат включени в една обществена поръчка с две обособени позиции.
681 Дейност Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за професионални квалификации, Регистъра на обезсилените удостоверения за професионални квалификации и Регистъра на отказите за професионални квалификации в Обединен регистър на професионалните квалификации
681 Предмет на обществената поръчка
681 Дата на обявяване на процедурата
681 CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
681 Необходим финансов ресурс (общо) 715484.32
681 Описание НАЦИД поддържа 3 регистъра на основание чл. 2, ал. 11 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД и чл. 14 от Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка. Регистърът на издадените удостоверения за професионални квалификации и Регистърът на обезсилените удостоверения за професионални квалификации поддържат идентични данни с изключение на удостоверената от НАЦИД професионална квалификация. Регистърът на отказите съдържа единствено информация за деловоден номер и дата на заявление, имена на заявителя и за коя държава кандидатства.
Необходимо е трите регистъра да бъдат обединени.
За обединяване на регистрите в един общ регистър ще бъдат извършени следните дейности: анализ и проектиране, софтуерна разработка, интеграция, обучение, тестване, миграция на данни и внедряване.
681 Пореден номер дейност 4
682 Предмет на обществената поръчка
682 Дата на обявяване на процедурата
682 CPV кодове 72000000 Т услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
682 Необходим финансов ресурс (общо) 715484.32
682 Описание НАЦИД поддържа 3 регистъра на основание чл. 18, т. 6, 7, 8 и 9 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и чл. 2, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД.
Регистърът на издадените удостоверения за академично признаване, Регистърът на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистърът на отказите поддържат в значителна степен идентични данни. Освен тях се поддържа и Регистър за взетите решения за признаване на висше образование от висши училища. Макар и да не се отнася до издадени удостоверения, този регистър съдържа в значителна степен идентична информация като тази в регистъра на издадените удостоверения.
Необходимо е тези регистри да бъдат обединени.
За обединяване на регистрите в един общ регистър ще бъдат извършени следните дейности: анализ и проектиране, софтуерна разработка, интеграция, обучение, тестване, миграция на данни и внедряване.
682 Пореден номер Дейност 5
682 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки. Дейности 4 и 5 от проекта ще бъдат включени в една обществена поръчка с две обособени позиции.
682 Дейност Обединяване на Регистъра на издадените удостоверения за академично признаване, Регистъра на обезсилените удостоверения за академично признаване и Регистъра на отказите за академично признаване в Обединен регистър за академично признаване
Прикачени Технически спецификации: