Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Подадено
Субект по ЗЕУ Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Име на документа Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на ИАМА
Дата на публикуване 28-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 19-07-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Надграждане на ЕЦИС и в частност РМЛ и „Модул за работа на гише“:
С възможността за заявяване на административни услуги и добавяне на необходимите данни за морските лица плаващи по ВВПЕ, изисквани от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/182 и издадените им документи за правоспособност, специална и допълнителна подготовка;
С разработка на нови функционалности, чрез добавяне на заявяването и отпечатването на нови изходни документи за ВВПЕ, отговарящи на европейските изисквания, след 18 януари 2022 г. и на изискванията на националното законодателство за ВВПЕ и море;
С изграждане на връзка и обмен на данни между РМЛ и ECDB, съгласно т. 5 от Приложение 1 към ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 020/473 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2020;
С добавяне на допълнителни функционалности за морските лица плаващи по море.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Бюджетни средства
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/1
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 1/1
План за изпълнение:
706 Описание Съгласно изискванията на европейските директиви и регламенит, ще бъдат създадени нови полета в съществуващия Регистъра на морските лица,ще се разработи нов софтуер, за сигурната услуга за електронна препоръчана поща на Комисията (CEF eDelivery), за връзка с Европейсктаа база данни за екипажите, което ще позволи да се издават европейски свидетелства за правоспособност на морските лица за плаване по вътрешните водни пътища на Европа. Ще се добавят необхванати от ЕЦИС, до момента, документи за правоспособност на морските лица, документи за плавателен стаж и заявление за изпит, изисквани от българското закандателство.
706 Пореден номер 1
706 Предмет на обществената поръчка „Надграждане на функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“
706 Дата на обявяване на процедурата 25-10-2022
706 CPV кодове 72212000-4 Услуги по програмиране на приложен софтуер
706 Необходим финансов ресурс (общо) 360000.0
706 Начин на изпълнение Външен изпълнител. Техническата спецификация ще отговаря на изискванията посочени в чл. 38, ал.3 на НОИСРЕУ
706 Дейност Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция “Морска администрация"
Прикачени Технически спецификации: