Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Доставка, внедряване и поддръжка на решение за защита на WEB приложенията (WEB APPLICATION FIREWALL)“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 28-10-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение 1.1 Основна цел
Основната цел на настоящата обществена поръчка е повишаване на защитата на публичните услуги на Националния статистически институт (НСИ) от злонамерени действия и атаки, целящи компрометиране на данните и/или отказ на услугите. Реализацията на дейностите в пълен обхват ще гарантира стабилност и устойчивост, както и високофункционална и сигурна среда, обслужваща информационните системи на НСИ.
1.2. Подцел
Чрез реализацията на настоящата поръчка ще се осигури:
1) Постигане на висока степен на защита на публичните WEB услуги на НСИ чрез изграждане на сигурен периметър за достъп до активите от интернет пространството, който предоставя видимост на заявките и възможност за контрол на достъпа на приложно ниво, посредством анализ на съдържанието и репутация на източниците.
2) Повишаване на ефективността и поддържане на ниски нива на рискове чрез проследяване в реално време на опити за атаки в начален стадий, както и регистриране на неправомерни действия спрямо предоставяните от НСИ публични WEB услу
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
824 Предмет на обществената поръчка Доставка, внедряване и поддръжка на решение за защита на WEB приложенията (WEB APPLICATION FIREWALL)
824 Дата на обявяване на процедурата 25-05-2022
824 CPV кодове 48732000-8 Софтуерни пакети за защита на данни
824 Необходим финансов ресурс (общо) 266300.0
824 Описание достави решение за защита на Web приложенията, работещо в режим на висока достъпност (High Availability) посредством 2 броя защитни стени (Web Application Firewall), което да отговаря на следните технически характеристики и функционалности:
- Решенито да предостави възможност за работа в режим тип Активен/Активен или Активен/Пасивен.
- Да се предивиди възможност за поддръжка на повече от 2 устройства в клъстър конфигурация при необходимост от бъдещо разширяване;
- Решението да поддържа възможност за инсталация, като виртуална машина във VMware, MS Hyper-V и KVM среда.
- Да има пропускателна способност и възможност за защита на минимум 3Gbps трафик.
- Решението да включва минимум следните функционалности:
o Защита от атаки, насочени към приложния слой – Layer 7 Attack Protections;
o Откриване и смекчаване на L7 DoS/DDoS атаки;
o Създаване на политики за защита на приложенията, чрез импорт на OpenAPI файлове;
o Поддръжка на JSON schema валидация;
o Защита и смекчаване на Brute force атаки;
o Защита и други
824 Пореден номер 1
824 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка.
824 Дейност „Доставка, внедряване и поддръжка на решение за защита на WEB приложенията (WEB APPLICATION FIREWALL)“
Прикачени Технически спецификации:
ТС.docx Изтегли