Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка на хардуер за осигуряване на резервираност на клъстерната система, използвана в Комисия за регулиране на съобщенията, и на необходимите лицензи за нея“,
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е осигуряване на резервираност на клъстерната система на КРС, чрез доставка на хардуер и осигуряване на лицензи необходими за осигуряването на тази резервираност, като по този начин КРС ще осигури възстановяване работoспособността на системите за по-бърз период от време при отпадане на разположената в КРС на ул. Ген. Йосиф В. Гурко 6 клъстерна система. В проекта е предвидена и гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за период от 36 месеца и осигуряване на софтуерна поддръжка на изграденото решение.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 305600/305600
План за изпълнение:
819 Дейност Доставка на следното оборудване:
• Сървъри за монтаж в сървърен шкаф - 3 броя;
• Външна дискова система -1 брой;
• Мрежови комутатор - 2 броя;
• SAN комутатор - 2 броя;
• Доставка на сървърен шкаф -1 бр.
Осигуряване на правото на ползване на следните лицензи:
• Разширяване на средата за виртуализация VMWare -1 бр.( VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 Processors);
• Basic Support/Subscription for vCenter Server 7 Standard for vSphere за 3 години от 17-DEC-22 до 16-DEC-25;
• Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard за 1 процесор за 3 години от 17- DEC-22 до 16-DEC-25;


819 Предмет на обществената поръчка Доставка на хардуер за осигуряване на резервираност на клъстерната система, използвана в Комисия за регулиране на съобщенията, и на необходимите лицензи за нея“,
819 Дата на обявяване на процедурата 21-04-2022
819 CPV кодове 30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация
819 Необходим финансов ресурс (общо) 305600.0
819 Описание
819 Пореден номер
819 Начин на изпълнение Плана за реализиране на проекта и дейностите, които трябва да бъдат извършени са следните:
• Доставка и монтаж на сървърен шкаф
• Свързване на PDU модулите към осигуреното от Възложителя електрозахранване
• Монтаж и окабеляване на новото оборудване в сървърния шкаф .
• Конфигуриране на LAN и SAN инфраструктурата
• Инсталиране на виртуалната среда на новото оборудване.
• Настройка на технологията за оптимизация на данни
• Конфигуриране на дисковия масив и предоставяне на конфигурирания капацитет към виртуалната среда.
• Конфигуриране на репликация на данните от основната локация към новата локация
• Изграждане на Veeam инфраструктура в новата локация
• Създаване на план за failover
• Създаване на план за failback и failback commit
• Конфигурация, тестване и пускане в експлоатация
• Тестване на плановете за failover и failback
Софтуерна поддръжка за администриране на осигуряването на резервираността на клъстерната сървърна система след пускането й в експлоатация:
• Срок - минимум 3 години

Прикачени Технически спецификации: