Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е да се осигури ежегодна и регулярна извънгаранционна поддръжка на информационната система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 58000/58000
Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 58000/58000
План за изпълнение:
822 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията
822 Дата на обявяване на процедурата 13-06-2022
822 CPV кодове 48810000-9 Информационни системи
822 Необходим финансов ресурс (общо) 58000.0
822 Описание
822 Пореден номер
822 Начин на изпълнение
822 Дейност „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри“ и Портал за електронни административни услуги на Комисията за регулиране на съобщенията“
Прикачени Технически спецификации: