Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проектното предложение е подновяване на лицензите за техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл, използвани за нуждите на КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 47000/47000
План за изпълнение:
836 Дата на обявяване на процедурата 24-10-2022
836 CPV кодове 48612000-1 Системи за управление на база данни
836 Необходим финансов ресурс (общо) 47000.0
836 Описание
836 Пореден номер
836 Начин на изпълнение Подновяване на лицензи.
836 Дейност Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл.
836 Предмет на обществената поръчка Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл
Прикачени Технически спецификации: