Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛНИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на настоящата обществена поръчка е техническо обезпечаване и усъвършенстване на системата за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност (SIEM), разположена в резервният изчислителен център (РИЦ) на Възложителя. Реализацията на дейностите в пълен обхват ще гарантира стабилност и устойчивост, както и високофункционална и сигурна среда, обслужваща информационните системи на НСИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
802 Предмет на обществената поръчка „Подновяване на софтуерна осигуровка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита и система за наблюдения и защита на базите от данни. Услуги по модернизация и усъвършенстване функционалността на двете системи“
802 Описание В резултат от провеждане на настоящата процедура следва да бъде сключен договор и да бъде избран изпълнител, притежаващ необходимите технически възможности и квалификация по предмета й, на който да бъде възложено осъществяването на дейностите, попадащи в обхвата на процедурата, в пълен обхват, съобразно всички изисквания, обективирани в Техническа спецификация. Подновяване на софтуерната осигуровка на лицензите за системата за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност на Националния статистически институт (НСИ), разположена в резервния изчислителен център (РИЦ) на Възложителя,Подновяване на хардуерната извънгаранционна поддръжка на наличния изчислителен ресурс за системата за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност на Националния статистически институт (НСИ), разположена в РИЦ при Възложителя
802 Дейност „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЖУРНАЛНИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)“
802 Дата на обявяване на процедурата 04-03-2022
802 CPV кодове 48610000-7 Системи от база данни (СУБД)
802 Необходим финансов ресурс (общо) 96000.0
802 Пореден номер 1
802 Начин на изпълнение обществена поръчка
Прикачени Технически спецификации:
Tехническаспецификация.docx Изтегли