Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Закупуване на сървърна техника за нуждите на Комисията за финансов надзор
Дата на публикуване 14-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обезпечаване на работата на бъдещата Единна информационна система (ЕИС).
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 7/7
План за изпълнение:
891 CPV кодове
891 Необходим финансов ресурс (общо) 300000.0
891 Описание Избор на изпълнител по реда на ЗОП, като срока за доставка на оборудването е до 6 (шест) месеца от датата на заявяване от Възложителя, свързване в инфраструктурата на КФН, софтуерна актуализация и пускане в експлоатация до 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня, следващ деня на доставка на оборудването. Всички предложени устройства следва да имат осигурена гаранционна поддръжка за период не по-кратък от 60 месеца.
891 Пореден номер 1
891 Начин на изпълнение Доставка на оборудването, монтаж, конфигуриране и гаранционна поддръжка
891 Дейност Доставка на оборудването, монтаж, конфигуриране и гаранционна поддръжка
891 Предмет на обществената поръчка
891 Дата на обявяване на процедурата
Прикачени Технически спецификации: