Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Закупуване на право на ползване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и European Banking Authority (EBA)
Дата на публикуване 14-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите са постигане на изпълнение на КФН за докладване на данни от застрахователни дружества към EIOPA, данни от пенсионни дружества към EIOPA, данни от публичните дружества към ESMA и на инвестиционните посредници съгласно чл. 54 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници към EBA
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 4/4
План за изпълнение:
892 Предмет на обществената поръчка
892 Дата на обявяване на процедурата
892 CPV кодове
892 Необходим финансов ресурс (общо) 48400.0
892 Описание Осигуряване на:
- Право на ползване на лиценз и годишен абонамент за софтуерно решение за софтуер за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за застрахователни дружества – Insurance Companies Taxonomy Версия 2.5.0, както и всички следващи версии в срока на поддръжката;
- Право на ползване на лиценз и годишен абонамент за софтуерно решение за софтуер за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за пенсионни дружества – Pension Funds Taxonomy Версия 2.5.0, както и всички следващи версии в срока на поддръжката;
- Право на ползване на лиценз и годишен абонамент за софтуерно решение за софтуер за валидиране на Таксономията за публичните дружества към ESMA, както и всички следващи версии в срока на поддръжката;
- Право на ползване на лиценз и годишен абонамент за софтуерно решение за софтуер за валидиране на Таксономията за инвестиционните посредници към ЕБА, както и всички следващи версии в срока на поддръжката;
892 Пореден номер 1
892 Начин на изпълнение Избор на доставчик по реда на ЗОП
892 Дейност Закупуване на право на ползване на лицензи и годишен абонамент за софтуерно решение за валидиране и генериране на Excel файлове по Таксономия за Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и European Banking Authority (EBA)
Прикачени Технически спецификации: