Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност. Проектът е финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс №1 от 04.02.2021 г., Анекс № 2 от 29.06.2021 г. и Анекс № 3 от 25.11.2021 г. Всички заложени дейности, включително бюджет, са преминали етап на оценка, заложените разходи са одобрени от Програмния оператор.
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-11-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGHOMEAFFAIRS-4.004-0001-C01/22.07.2020 г., изменен с Анекс №1 от 04.02.2021 г., Анекс № 2 от 29.06.2021 г. и Анекс № 3 от 25.11.2021 г.
Цел/и на проектното предложение Основната цел на проекта е да повиши капацитета на служителите от КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и за проследяване на активи от престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, ще допринесе за развиване на контактите на КПКОНПИ с международните мрежи от партньорски служби с цел осъществяване на изземвания в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване. Постигането на основната цел на проекта ще се осъществи чрез изпълнението на следните дейности: 1 „Специализирано обучение за обмяна на опит и добри практики за ефективно управление на обезпечени активи"; 2 "Специализирани обучения за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност и за използване на специални разузнавателни средства за противодействие на корупцията"; 3 "Създаване на регионална платформа за възстановяване на активи от престъпна дейност "; 4 "Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ"; 5 "Разработване и внедряване на специализирана информационна система"; 6 „Информация и публичност“;
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/110
План за изпълнение:
900 Предмет на обществената поръчка 1. Организиране на публични събития и логистика при реализиране на дейностите по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

2. Осигуряване на писмени и устни преводи за нуждите на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.
900 Описание В рамките на дейността ще се постигне обмяна на опит и добри практики в областта на управление на обезпечени активи, както и взаимодействие и сътрудничество между структури със сходни функции от други страни. В изпълнение на дейността са предвидени учебни посещения и провеждане на специализирано обучение за управление на обезпечени активи. Планирани са 2учебни посещения за обмяна на опит и добри практики за ефективно управление на обезпечени/иззети активи в две държави с опит в управлението, за да се получат ценни знания,
стратегическо нау-хау и установени работещи практики в управлението на иззетите активи. Учебните посещения са планирани за 2 групи от по 10 служители на КПКОНПИ. Определянето на държавите ще се осъществи на базата на анализ. След провеждането на учебните посещения, представители на чуждестранните институции ще осъществят учебно посещение в България за запознаване с практиките и процедурите, които се прилагат към настоящия момент от Комисията, както и с конкретните резултати от работата ѝ.
900 Начин на изпълнение Първият етап от изпълнението на дейността е свързан с извършването на анализ на структурата и дейността на чуждестранни институции с дългогодишен опит в областта на управлението на обезпечени и отнети активи, с доказано ефективно управление на национално ниво с цел да се насърчи обменът на добри практики. На база на анализа ще бъдат идентифицирани 2 държави за провеждане на учебните посещения за обмяна на опит и добри практики. Обменът включва посещение на 10 експерти, служители на КПКОНПИ в 2 държави с доказан опит в областта на управление на отнети активи, както и посещения на обекти за съхранение на движими вещи. Представители на институциите, отговорни за управлението на обезпечени активи от двете държави, ще осъществят учебно посещение в България за запознаване с дейността и опита на българските власти, свързана с управлението на обезпечените активи, ще проведат обучение.
900 Дейност „Специализирано обучение, обмяна на опит и добри практики за ефективно управление на обезпечени активи"
900 Дата на обявяване на процедурата 01-03-2022
900 CPV кодове
900 Необходим финансов ресурс (общо) 48189.5
900 Пореден номер 1
901 Предмет на обществената поръчка Организиране на публични събития и логистика при реализиране на дейностите по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.
901 Дата на обявяване на процедурата 01-03-2022
901 CPV кодове
901 Необходим финансов ресурс (общо) 50275.0
901 Описание Предвижда се провеждането на две обучения – за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност и за използване на СРС. Чрез обучението за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност, ще се усвоят нови знания и умения за работещите в системата за проследяване, обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество. Обучението е насочено към подобряване на изпълнението и ефективността на съществуващите инструменти за установяване на активи, придобити от престъпна дейност. Ще създадат добри практики в установяването и отнемането на незаконно придобито имущество с крайна цел подобряване на капацитета на всички органи, участващи в установяването на активи - КПКОНПИ, правоохранителни органи, прокуратура и др.
Второто предвидено обучение е свързано с правомощията на КПКОНПИ да извършва дейности за противодействие на корупцията, като за тази цел събира, анализира и извършва проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности.
901 Пореден номер 2
901 Начин на изпълнение Разработване на учебна програма за специализирано обучение за възстановяване на активи от престъпна дейност, съвместно с български университет. На база на разработената програма ще бъде проведено двудневно специализирано обучение за 90 представители на КПКОНПИ, правоохранителните органи и прокурори. Обучението ще бъде проведено на три групи от по 30 участници в градовете Велико Търново, Пловдив и София, за да обхване представители от всички териториални дирекции на КПКОНПИ. На преминалите курса на обучение ще бъдат издадени удостоверения. Второто специализирано обучение за използване на СРС се предвижда да е тридневно, за 100 участници – служители на КПКОНПИ от специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“ и магистрати. Учебната програма за това обучение ще бъде разработена от магистрати.
901 Дейност "Специализирани обучения за възстановяване на активи, придобити от престъпна дейност и за използване на специални разузнавателни средства за противодействие на корупцията"
902 Предмет на обществената поръчка 1. Организиране на публични събития и логистика при реализиране на дейностите по проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

2. Осигуряване на писмени и устни преводи за нуждите на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г.
902 Дата на обявяване на процедурата 01-03-2022
902 CPV кодове
902 Необходим финансов ресурс (общо) 44166.8
902 Описание Планирано е едно публично събитие в гр. София – кръгла маса, за 50 участника, с международно участие. КПКОНПИ членува в Балканската междуинституционална мрежа за управление и конфискация на незаконни активи (BAMIN). За участие в събитието ще бъдат поканени по трима представители от държавите, членуващи в БАМИН, и от други държави от Балканския регион, както и 2 представители от Секретариата на БАМИН. Ще участват и български представители от КПКОНПИ, правоохранителните органи и прокуратурата.
Тази платформа може да послужи като основа за последващо разширяване на съвместната дейност между страните и да прерасне в регионална мрежа за сътрудничество, което ще бъде полезно и ефективно, особено имайки предвид сходствата между страните в региона. Целеви групи, към които е насочена дейността, са: служители на КПКОНПИ, служители на прокуратурата на РБ, представители на съдебната власт и др., партньорски организации от други страни.
902 Пореден номер 3
902 Начин на изпълнение Предвидено е организирането и провеждането на едно публично събитие – кръгла маса, за 50 участника, с международно участие - представители на държави предимно от Югоизточна Европа/ Балканския регион, представители на КПКОНПИ и други институции, свързани с процеса на възстановяването на активи от престъпна дейност. Предвидените средства за изпълнение на дейността са свързани с разходи за хотелско настаняване на 32 чуждестранни участници за 2 нощувки, пътни разходи, разходи за кетъринг, за наем на зала и оборудване, разходи за преводи. Електронната платформа ще бъде създадена чрез препратка от официалната интернет-страница на КПКОНПИ. На платформата ще бъдат публикувани всички материали, свързани със събитието – законодателство, проучвания, доклади от чуждестранните експерти. Ще бъде създадена възможност за дискусии и обмен на информация между Балканските държави.
902 Дейност "Създаване на регионална платформа за възстановяване на активи от престъпна дейност"
903 Предмет на обществената поръчка 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно и мрежово оборудване и консолидация на инфраструктурата на КПКОНПИ по проекта;
2. Доставка на TEMPEST оборудване за нуждите на КПКОНПИ във връзка с изпълнение на проекта;
3. Доставка на офис техника за нуждите на КПКОНПИ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на мултифункционални копирни центрове с консумативи и Обособена позиция №2 Доставка на скенери, възлагана в изпълнение на проекта;
4. Доставка на компютърна техника за нуждите на КПКОНПИ с три обособени позиции: Обособена позиция 1 Доставка на стационарни компютърни конфигурации с операционна система, Обособена позиция 2 Доставка на преносими компютри с операционна система и Обособена позиция 3 Доставка на монитори“, възлагана в изпълнение на проекта
903 Дата на обявяване на процедурата 11-02-2022
903 CPV кодове 30000000-9 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
30232000-4 Периферни устройства
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
30216110-0 Скенери за компютър
32420000-3 Мрежово оборудване
30200000-1 Компютърно оборудване и принадлежности
48820000-2 Сървъри
30211400-5 Компютърни конфигурации
30213100-6 Преносими компютри
903 Необходим финансов ресурс (общо) 1052185.0
903 Описание Дейността е насочена към обезпечаването с технически ресурс на КПКОНПИ за извършването на антикорупционни дейности, а именно:
• Подобряване/разширяване на нейната комуникационна инфраструктура за сигурност;
• Съхраняването на данни, като сървъри и друго оборудване за центрове за данни, ще укрепи допълнително персонала на КПКОНПИ;
• Офисното и компютърно оборудване ще осигури устойчиво увеличаване на капацитета на КПКОНПИ, както и на дирекциите, отговорни за осигуряването и управлението на иззетите активи, така и на другите структурни звена в Комисията;
903 Пореден номер 4
903 Начин на изпълнение Закупуването на 8 бр. станции TEMPEST, сървърно и мрежово оборудване, 91 бр. стационарни компютърни конфигурации, 19 бр. преносими компютри /лаптопи/, 24 бр. мултифункционални копирни центрове, 30 бр. скенери, 1 бр. мобилен скенер, 4 бр. монитори, 37 бр. ТЕТРА радиотерминали с аксесоари и софтуер ще се осъществи чрез провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
С изпълнението на дейността ще се постигне техническо и ресурсно осигуряване на КПКОНПИ.
903 Дейност "Информационно и техническо осигуряване за КПКОНПИ"
904 Предмет на обществената поръчка
904 Дата на обявяване на процедурата
904 CPV кодове
904 Необходим финансов ресурс (общо) 174745.67
904 Пореден номер 5
904 Начин на изпълнение Дейността ще бъде изпълнена чрез външно възлагане.
Ще бъде избран външен изпълнител, който да изготви техническа спецификация, критерии за подбор и критерий за възлагане на обществена поръчка за разработването и внедряването на информационната система. При изготвянето на техническата спецификация ще бъде използван образеца към чл. 38 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
След процедура по ЗОП, ще бъде избран изпълнител, който ще разработи и внедри информационната система, ще осъществи обучение на служители на КПКОНПИ за работа със системата и ще осигури гаранционна и техническа поддръжка.
904 Дейност "Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ"
904 Описание Чрез изпълнението на дейността ще се разработи и внедри в КПКОНПИ специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество. Информационната система ще обезпечи работните процеси на дирекция „Управление на обезпеченото имущество“, дирекция „Координация и контрол“ и на териториалните дирекции към КПКОНПИ. Системата ще позволи данните от електронния регистър по чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ и регистъра за отнетото имущество да бъдат систематизирани в единна централизирана база данни. Обединяването на регистрите ще даде възможност на служителите в Комисията да изготвят подробни и статистически аргументирани аналитични доклади, касаещи обезпеченото от КПКОНПИ имущество за целия период от налагане на съответната обезпечителна мярка до вдигането, заличаването или отмяната ѝ, вследствие на влязло в сила съдебно решение или на взето от КПКОНПИ решение.
Прикачени Технически спецификации:
ПоД1Д2Д3-Логистика-ТС.pdf Изтегли
ПоД1иД3-Преводи-ТС.pdf