Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера: СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации; СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри; СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери; СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства.
Дата на публикуване 17-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обезпечаване на служители на Министерство на енергетиката със съвременни компютърни и периферни устройства необходими за изпълнение на служебните задължения.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 94425/94425
План за изпълнение:
911 Предмет на обществената поръчка
911 Дата на обявяване на процедурата
911 CPV кодове
911 Необходим финансов ресурс (общо) 94425.0
911 Описание Доставка и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите.
911 Пореден номер
911 Начин на изпълнение Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерство на енергетиката по рамкови споразумения сключени от Централния орган за поръчки (ЦОП) в Министерство на финансите с номера:
СПОР-19/22.07.2022 г. - Доставка на компютърни конфигурации;
СПОР-20 /22.07.2022 г. - Доставка на преносими компютри;
СПОР-21/22.07.2022 г. - Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери;
СПОР-23/22.07.2022 г - Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства;
911 Дейност Доставка и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства
Прикачени Технически спецификации: