Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Процедурата се провежда във връзка с необходимостта от доставка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията и мигриране на съществуващото уеб ГИС приложение за визуализация на местоположението на МПС и видео от тях, както и съпътстващата го геобаза данни върху така инсталирания ГИС сървърен софтуер.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 48000/48000
План за изпълнение:
827 Предмет на обществената поръчка Доставка, инсталация, конфигурация и гаранционна поддръжка на географска информационна система за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията
827 Дата на обявяване на процедурата 11-05-2022
827 Необходим финансов ресурс (общо) 48000.0
827 Описание
827 Дейност Доставка на постоянен лиценз за ArcGIS Enterprise** up to 4 cores с включена 1г. поддръжка и получаване на нови версии, инсталиране и конфигуриране.
827 Начин на изпълнение Планът за реализиране на проекта и дейностите, които трябва да бъдат извършени са следните:
1. Доставка.
2. Инсталация.
3. Конфигуриране.
827 CPV кодове 38221000-0 Географски информационни системи (GIS или равностойни)
827 Пореден номер
Прикачени Технически спецификации: