Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа „Абонаментно поддържане на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, внедряване на нова функционалност в модул „Финансов контрол“ и внедряване на нов модул за самообслужване на служителите“
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Абонаментно поддържане на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР, внедряване на нова функционалност в модул „Финансов контрол“ и внедряване на нов модул за самообслужване на служителите.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 1/1
План за изпълнение:
920 Необходим финансов ресурс (общо) 26400.0
920 Описание Абонамент за нови версии на системата – всички актуализации, наложили се от промени в нормативната уредба, възникващи през целия период на изпълнение на договора, както и добавени от изпълнителя възможности към съществуващата функционалност на системата;
Консултации за работа с продукта и по прилагането на новите версии – по телефона и електронната поща;
Помощ на място - 3 дни месечно, за да се подпомогне процесът на експлоатация на системата „ПОЛИКОНТ“ в МВнР;
Отстраняване на възникнали проблеми, повреди, неизправности и/или недостатъци във функционирането на системата.
920 Начин на изпълнение Aбонаментна поддръжка
920 Дейност Aбонаментна поддръжка на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР
920 Пореден номер 1
920 Предмет на обществената поръчка
920 Дата на обявяване на процедурата
920 CPV кодове
969 Предмет на обществената поръчка
969 Дата на обявяване на процедурата
969 CPV кодове
969 Необходим финансов ресурс (общо) 1644.0
969 Описание Внедряването на нова функционалност в модул „Финансов контрол“ на софтуерната система за управление на човешките ресурси и работна заплата в МВнР включва добавяне на нов общ параметър, който ще показва дали да се осъществява допълнителна проверка при подписването на Контролен лист за извършване на разход (КЛИР). В зависимост от стойността на общия параметър следва да бъде добавена възможност при подписване на КЛИР да се извежда съобщение, ако се одобрява разход, с който се надвишават поетите задължения.
Минимални изисквания за внедряване на модул за самообслужване на служителите на МВнР „ПОЛИКОНТ – Персонал“ и поддръжка за функционирането му:  настройка на общите параметри;  настройки, свързани с изготвянето на документите;
 настройка на правата за достъп на операторите до информацията;
 настройка на правилата за заместване.
969 Пореден номер 2
969 Начин на изпълнение Внедряване на нова функционалност в модул „Финансов контрол“
969 Дейност Нова функционалност в модул „Финансов контрол“
Прикачени Технически спецификации: