Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа „Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на Microsoft“
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на абонаментна поддръжка на продукти на Microsoft , ползвани от НВИС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
919 Предмет на обществената поръчка
919 Дата на обявяване на процедурата
919 CPV кодове
919 Описание В обхвата на поръчката ще бъдат включени дейности за абонаментна поддръжка на продукти на Microsoft , ползвани от НВИС. Изпълнителят ще има задължението да обезпечи най-актуалните версии на системния софтуер на Microsoft според изискванията на приложното програмно осигуряване на НВИС, системите за управление на бази от данни и всички останали софтуери за управление и поддръжка.
919 Необходим финансов ресурс (общо) 1198528.98
919 Начин на изпълнение Абонаментна поддръжка
919 Дейност Абонаментна поддръжка на продукти на Microsoft , ползвани от НВИС.
919 Пореден номер 1
Прикачени Технически спецификации: