Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа „ПОДНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ЛИЦЕНЗИ НА СТАНДАРТЕН СОФТУЕР НА НВИС, ВКЛЮЧВАЩ ПРОДУКТИ НА IBM”
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на стандартен софтуер на НВИС, включващ продукти на IBM“. Изпълнението на предмета на поръчката включва подновяване на следните софтуерни лицензирани продукти, изграждащи инфраструктурата на НВИС: 1. Софтуер за управление на бази данни - Необходимо е да се осигури абонаментна поддръжка на софтуерни лицензи и да се предоставят услуги, описани в ТС , неразделна част от настоящата документация).2. Софтуер за архивиране и възстановяване - Всички системи в инфраструктурата на НВИС са защитени със софтуер за архивиране и възстановяване на IBM Spectrum Protect (старо име IBM Tivoli Storage manager) и са подробно описани в техническото спецификация .3.Дейности за абонаментна поддръжка на лицензите на софтуер за наблюдение/мониторинг ползвани от НВИС и 4. Обучение за софтуерните продукти на НВИС за 4 длъжностни лица от системата на МВнР.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
916 Предмет на обществената поръчка
916 Дата на обявяване на процедурата
916 CPV кодове
916 Необходим финансов ресурс (общо) 220529.0
916 Описание Чрез подновяване на софтуерните пакети за лицензи за използвания софтуер на НВИС ще се осигури възможност за ползване на най-новите версии на програмните продукти, което предпоставя подобрения в кода, използваемостта, производителността и сигурността.
916 Пореден номер 1
916 Начин на изпълнение Доставка чрез закупуване на лицензи
916 Дейност Доставка на лицензи
917 Предмет на обществената поръчка
917 Дата на обявяване на процедурата
917 CPV кодове
917 Описание • Абонаментна поддръжка на софтуерните лицензи, включваща следните услуги:

Поддръжка и консултации
Актуализиране / Обновяване на продукт
Телефонна поддръжка 24 x 7
Дейности за абонаментна поддръжка на лицензите на софтуер за наблюдение/мониторинг ползвани от системата НВИС и
Възможност за отваряне на неограничен брой казуси към производителя
917 Пореден номер 2
917 Начин на изпълнение Заплащане на абонамент
917 Дейност Абонаментна поддръжка на софтуерните лицензи
917 Необходим финансов ресурс (общо) 220529.0
918 Предмет на обществената поръчка
918 Дата на обявяване на процедурата
918 CPV кодове
918 Описание Обучение за софтуерните продукти на НВИС за 4 длъжностни лица от системата на МВнР с фокус върху продуктите ба IBM, използвани в нея.
918 Пореден номер 3
918 Начин на изпълнение Провеждане на обучение
918 Дейност Обучение за софтуерните продукти на НВИС за 4 длъжностни лица от системата на МВнР
918 Необходим финансов ресурс (общо) 220529.0
Прикачени Технически спецификации: