Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Доставка, инсталиране, обновяване, настройка и поддръжка на 1 735 бр. лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 16-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е обновяване и настройка на 1 735 броя лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC Protection Suite Enterprise Edition, както и оказване на техническа помощ, конфигурация и сервизна поддръжка за срока на лицензите.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 3/5
План за изпълнение:
960 Необходим финансов ресурс (общо) 66000.0
960 Описание Предметът на дейността е „Доставка, инсталиране, обновяване, настройка и поддръжка на 1 735 бр. лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”. В предмета на поръчката се включва доставка, инсталиране, обновяване и настройка на 1 735 броя лицензи за антивирусен софтуер на SYMANTEC Protection Suite Enterprise Edition, както и оказване на техническа помощ, конфигурация и сервизна поддръжка за срока на лицензите.
960 Пореден номер Неприложимо.
960 Предмет на обществената поръчка
960 Дата на обявяване на процедурата
960 CPV кодове
960 Начин на изпълнение Възлагане чрез открита процедура.
960 Дейност Осигуряване на лицензи.
Прикачени Технически спецификации: